درب ورودیبرگزاری جشن قبولیهای المپیاد دبیرستان با حضور رئیس سمپاد استان و معاون آموزشی اداره کاپ